Podmínky ochrany osobních údajů pro zaměstnance společnosti a uchazeče o zaměstnání

I. Preambule

Společnost ROBERTSON, s.r.o., IČ 267 69 620, se sídlem Královická 54/1607, 100 00 Praha 10, provozuje řeznictví a uzenářství na adrese U Náměstí 711, Dolní Břežany. Dále provozuje eshop a své produkty dodává do restaurací. 

Společnost ROBERTSON, s.r.o., vždy velmi dbá na spokojenost svých zaměstnanců a plně respektuje jejich právo na soukromí. Stejně tak respektuje právo na soukromí i u uchazečů o zaměstnání. Společnost ROBERTSON s.r.o. proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je Vám poskytnout informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ROBERTSON, s.r.o.

II. Správce osobních údajů

ROBERTSON, s.r.o.
Královická 54/1607, 100 00 Praha 10
IČ: 267 69 620
E-mail: robertson@robertson.cz
Telefon: 241 414 426
„Správce“)

III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání především za účelem uplatňování práv a povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnanců, za účelem vedení mzdového účetnictví, jakož i za účelem odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní a případné další jiné pojištění.

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky a rozsah osobních údajů je požadován pouze v nezbytné míře pro dosažení daného účelu. Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních titulů:

 • článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti;
 • článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
 • článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů;

Oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok.

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní titul (především výše uvedený), provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

IV. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

V případě zaměstnanců je rozsah dán především:

 • právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní a pojištění. Rozsah je stanoven tak, aby zpracovávané údaje spolehlivě a věrohodně prokazovaly vznik, průběh a ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance, včetně poskytování platu; dále splnění povinností vůči třetím osobám (např. zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřad) a předpisů o archivaci.

V případě uchazečů o zaměstnání je rozsah dán především:

 • údaji nezbytnými pro posouzení vhodnosti uchazečů v rámci výběrového řízení (kvalifikace, zdravotní způsobilost apod.). Další rozšiřující informace jsou požadovány až po případném rozhodnutí o uzavření pracovněprávního vztahu. Dokumenty neúspěšných uchazečů jsou jim vráceny nebo zničeny a jejich osobní údaje jsou vymazány.

Především se bude jednat o identifikační a kontaktní osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon), popisné osobní údaje, osobní údaje tykající se a související s pracovněprávním poměrem zaměstnance a povinnostmi s tím spojenými.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

VI. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz Správce, především:

 • poskytovatele pro správu účetnictví a daní;
 • poskytovatelé pro správu počítačové sítě a cloudového úložiště;

Ke zpracování osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně prověřována a aktualizována.

VII. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, Správce posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informují Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Užitečné kontakty

ROBERTSON, s.r.o.
Královická 54/1607
100 00 Praha 10
E-mail: robertson@robertson.cz
Telefon: 241 414 426
www: https://www.robertson.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111
www: https://www.uoou.cz