Podmínky ochrany osobních údajů pro zákazníky

Zajímají Vás Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Robertson, s.r.o. pro zaměstnance společnosti a uchazeče o zaměstnání?

I. Preambule

Společnost ROBERTSON, s.r.o., IČ 267 69 620, se sídlem Královická 54/1607, 100 00 Praha 10, provozuje řeznictví a uzenářství na adrese U Náměstí 711, Dolní Břežany. Dále provozuje eshop a své produkty dodává do restaurací. 

Společnost ROBERTSON, s.r.o., vždy velmi dbá na spokojenost svých zákazníků a plně respektuje jejich právo na soukromí. Společnost ROBERTSON s.r.o. proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je Vám poskytnout informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ROBERTSON, s.r.o.

II. Správce osobních údajů

ROBERTSON, s.r.o.
Královická 54/1607, 100 00 Praha 10
IČ: 267 69 620
E-mail: robertson@robertson.cz
Telefon: 241 414 426
(dále též „Správce“)

III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu od Vás byly poskytnuty za účelem:

 • dodání zboží, které jste si objednali v internetovém obchodě, který je provozován na webových stránkách www.robertson.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo v kamenné prodejně, popř. objednali jiným způsobem;
 • vedení uživatelského účtu v internetovém obchodě za účelem objednávání a dodání zboží v internetovém obchodě;
 • zasílání obchodních sdělení (tzv. newsletrů) s informacemi o novinkách v sortimentu Správce, akcích a slevách na některé zboží

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky a rozsah osobních údajů je požadován pouze v nezbytné míře pro dosažení daného účelu. Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních důvodů:

Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy – dodání zboží

Pro účely nákupu zboží v internetovém obchodě nebo kamenné prodejně zpracovává Správce Vaše základní identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon). Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem vyřízení Vašich objednávek, tedy pro uzavření a splnění smlouvy, a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné nákup Vámi objednaného zboží uskutečnit.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti

Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahující osobní údaje, zejména faktury a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury.

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje dále Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů Správce. Tyto oprávněné zájmy definuje jako (a) ochranu práv Správce vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči Správci uplatníte jakýkoliv Váš nárok.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní základ než výše uvedený, provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Správci udělujete především za účelem:

 • vedení uživatelského účtu: Nákup v internetovém obchodě nebo kamenné prodejně je možný i bez registrace uživatelského účtu. Registrace uživatelského účtu v internetovém obchodě umožňuje snadnější nákup, jelikož po přihlášení se Vaše osobní údaje, které Správce bude potřebovat k vyřízení Vaší objednávky, doplní automaticky.
 • zasílání reklamních sdělení: Pokud jste se přihlásili k odběru reklamních sdělení (tzv. newsletterů), využívá Správce Vaši e-mailovou adresu k zasálání reklamních sdělení.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

V. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz Správce, především:

 • poskytovatele pro správu účetnictví a daní;
 • poskytovatelé pro správu počítačové sítě a cloudového úložiště.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně prověřována a aktualizována.

VI. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu může provést prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu robertson@robertson.cz.

Odvolání souhlasu ke zpracování Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) je rovněž možné provést některým z následujících způsobů:

 • přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení, ve kterém můžete zvolit, že si již reklamní sdělení nepřejete dále odebírat;
 • kliknutím na odkaz „Zrušit odběr newsletteru“ uvedeným na úvodní straně internetových stránek www.robertson.cz a zadáním Vaší e-mailové adresy.

Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, Správce posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informuje Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Užitečné kontakty

ROBERTSON, s.r.o.
Královická 54/1607
100 00 Praha 10
E-mail: robertson@robertson.cz
Telefon: 241 414 426
www: https://www.robertson.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111
www: https://www.uoou.cz